1-Dimethyl(octyl)silyloxyheptane

1-Dimethyl(octyl)silyloxyheptane