6-Trimethylsilyloxypentadecane

6-Trimethylsilyloxypentadecane