6-Trimethylsilyloxytetradecane

6-Trimethylsilyloxytetradecane