2-Ethyl-3-phenyl-5-propoxyfuran

2-Ethyl-3-phenyl-5-propoxyfuran