3-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)-1-(2-methylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione

3-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)-1-(2-methylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione