1-(2-Chlorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine

1-(2-Chlorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine