5-Phenylsulfanylmethyl-7-piperidin-1-ylmethyl-quinolin-8-ol

5-Phenylsulfanylmethyl-7-piperidin-1-ylmethyl-quinolin-8-ol