5-chloro-2-ethyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one

5-chloro-2-ethyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one