1-(4-Methyl-4-pentenyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

1-(4-Methyl-4-pentenyl)-4-(trifluoromethyl)benzene