Piperidine, 1-[[5-(dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-

Piperidine, 1-[[5-(dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-