1,3,5-Tris(3-methyl-3-butenyl)benzene

1,3,5-Tris(3-methyl-3-butenyl)benzene