2-(4-Chloro-phenylsulfanyl)-N-(4-iodo-phenyl)-propionamide

2-(4-Chloro-phenylsulfanyl)-N-(4-iodo-phenyl)-propionamide