1,3-Dithiane, 2-methyl-2-(2-naphthalenyl)-

1,3-Dithiane, 2-methyl-2-(2-naphthalenyl)-