3-(Chloromethyl)-5-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole

3-(Chloromethyl)-5-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole