3-[3,5-Dichlorophenyl]-6-methoxy-1,2,4,5-tetrazine

3-[3,5-Dichlorophenyl]-6-methoxy-1,2,4,5-tetrazine