Germane, trimethyl(3-methyl-1-butynyl)-

Germane, trimethyl(3-methyl-1-butynyl)-