1-(dimethoxymethyl)naphthalene

1-(dimethoxymethyl)naphthalene