6-[4-[Trifluoromethyl]phenyl]-1,2,4,5-tetrazin-3-amine

6-[4-[Trifluoromethyl]phenyl]-1,2,4,5-tetrazin-3-amine