2-Phenyl-4-amino-6-hydrazinopyrimidine

2-Phenyl-4-amino-6-hydrazinopyrimidine