3-Hydroxy-3-(1-naphthyl)butyric acid

3-Hydroxy-3-(1-naphthyl)butyric acid