5-(Dimethylamino)-N-(1-methyl-2-phenylethyl)-1-naphthalenesulfonamide

5-(Dimethylamino)-N-(1-methyl-2-phenylethyl)-1-naphthalenesulfonamide