2-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-1,3-dithiane

2-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-1,3-dithiane