1-phenyl-3-propan-2-yloxybenzene

1-phenyl-3-propan-2-yloxybenzene