3-chloro-6-(3,4-dichlorophenyl)pyridazine

3-chloro-6-(3,4-dichlorophenyl)pyridazine