2-[(6-chloropyridin-2-yl)thio]ethyl 3-chlorobenzoate

2-[(6-chloropyridin-2-yl)thio]ethyl 3-chlorobenzoate