2-(Dimethylamino)-1-phenyl-5-nonanone

2-(Dimethylamino)-1-phenyl-5-nonanone