2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 1-hydroxy-2-naphthoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 1-hydroxy-2-naphthoate