3,4-DIMETHOXY-6-FLUORO-PHENYLETHYLAMINE

3,4-DIMETHOXY-6-FLUORO-PHENYLETHYLAMINE