(8-Allyloxymethyl-1-naphthyl)methanol

(8-Allyloxymethyl-1-naphthyl)methanol