4(3H)-PYRIMIDINONE, 5-ETHYL-2-(METHYLTHIO)-

4(3H)-PYRIMIDINONE, 5-ETHYL-2-(METHYLTHIO)-