4-Hydrazino-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine

4-Hydrazino-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine