Cycloheptene, 4-methoxy-2-phenyl-

Cycloheptene, 4-methoxy-2-phenyl-