Ethyl 2-phenethylaminomethyl-4-pentenoate

Ethyl 2-phenethylaminomethyl-4-pentenoate