(4-Hydroxyphenyl)ethanolamine, tri-HFB

(4-Hydroxyphenyl)ethanolamine, tri-HFB