2,4-Dimethoxy-6-methyl-5-nitropyrimidine

2,4-Dimethoxy-6-methyl-5-nitropyrimidine