2-Bromo-1-(3-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone

2-Bromo-1-(3-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone