ethyl 3-(6-methyl-4-oxo-3-hydropyrimidin-2-ylthio)propanoate

ethyl 3-(6-methyl-4-oxo-3-hydropyrimidin-2-ylthio)propanoate