(2,6-dimethoxypyridin-4-yl)methanol

(2,6-dimethoxypyridin-4-yl)methanol