alpha-(4-Biphenylyl)benzylamine

alpha-(4-Biphenylyl)benzylamine