1-Chloro-2-(diethoxymethyl)benzene

1-Chloro-2-(diethoxymethyl)benzene