2-(3-Methylbutyl)-5-phenylpyridine

2-(3-Methylbutyl)-5-phenylpyridine