2-(4-Nitrophenyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetamide

2-(4-Nitrophenyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetamide