2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole

2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole