1-(4-Chlorophenyl)-1-methylsiletane

1-(4-Chlorophenyl)-1-methylsiletane