2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)pyridine

2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)pyridine