Ethyl 4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazine-2-carboxylate

Ethyl 4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazine-2-carboxylate