[(5-amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfanyl]formonitrile

[(5-amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfanyl]formonitrile