4-[4-(methoxymethyl)cyclohexyl]benzonitrile

4-[4-(methoxymethyl)cyclohexyl]benzonitrile