1-Benzhydryl-4-(2-((4-fluorophenyl)sulfonyl)ethyl)piperazine

1-Benzhydryl-4-(2-((4-fluorophenyl)sulfonyl)ethyl)piperazine