ethyl 1-benzhydrylazetidine-2-carboxylate

ethyl 1-benzhydrylazetidine-2-carboxylate